Koji je princip rada peći na pelet?

Komandna table se nalazi na zadnjem delu gornje plotne peći i sastoji se od LCD displeja (ekrana) I 6 tastera. Na displeju su prikazane sve bitne informacije o trenutnom stanju peći. Komandna tabla omogućava komunikaciju sa elektronskim kontrolerom jednostavnim pritiskom na određene tastere. Pritiskom na odgovarajuće tastere moguće je pristupiti različitim menijima u kojima se nalaze razne vrste prikaza trenutnog stanja peći, kao i u kojima se jednostavno programira željeni režim rada.

Peć možete detaljno programirati na dnevnom ili nedeljnom nivou, a opciono se može poručiti WIFI upravljač. Ovim je obezbeđen dodatni komfor u korišćenju peći I maksimalna ušteda goriva tokom cele grejne sezone.

Kolika je potrošnja peleta?

Potrošnja peleta zavisi od mnogobrojnih faktora, a direktno zavisi od toga koliko sati će peć raditi u toku dana I na kojoj snazi. Peć može raditi na jednoj od 5 snaga, u zavisnosti koju ste izabrali, ili koju elektronika automacki bira na osnovu parametara sistema (temperature vode, prostorije…). Potrošnja peleta pri svakoj snazi je različita, npr. Naša peć od 21 kW pri minimalnoj snazi troši 1,6 kg peleta, a na maksimalnoj snazi troši 4,8 kg peleta na 1 sat. Potrošnju za svaku peć možete pronaći u tehničkim karakteristikama peći.

Kolika je toplotna moć peleta i kako kvalitet peleta utiče na rad peći?

Toplotna moć jednog kilograma peleta je u rasponu od 4,6 do 5 KWh/kg u zavistnosti od proizvođača, tj. Vrste i kvaliteta peleta. Pravilan rad peći zavisi od izbora peleta, loš kvalitet peleta dovodi do problema pri dobijanju željene energetske vrednosti, odnosno direktno utiče na kvalitet grejanja u prostorijama. Posredno utiče na održavanje peći (otežava paljenje i sagorevanje, otežava čišćenje ložišta, može dovoditi do greški u radu peći I smanjuje vek trajanja peći). Veoma je važno da se pelet skladišti na suvom mestu. Nije poželjno skladištiti pelet u vrećama izložen atmosferskim uslovima. Previše vlažan pelet dovodi do lošeg sagorevanja I takođe može dovesti do blokiranja pužnog transportera.

Koliko jedna tona peleta menja kubnih prostornih metara drva?

Jedna tona peleta menja 3 – 3,5 metara drva.

Da li se mogu sem drvenog peleta koristiti drugi gorivi materijali u peći na pelet?

Ne. Bilo koje drugo gorivo ugrožava normalan rad peći i može skratiti vek trajanja Vaše peći.

Mogu li se peći za etažno / centralno grejanje na pelet koristiti bez vode?

Ne mogu. Može doći do strukurnih oštećenja peći i samog kotla, i izazvati nepopravljivu štetu na vašem uređaju.

Mogu li peći na pelet da rade bez dimnjaka?

Nije dozvoljeno da se peći na pelet instaliraju bez dimnjaka. Sve peći na pelet zahtevaju dimnjak prečnika 80 -120 mm kod vazdušnih peći, odnosno od 120 – 140 mm kod etažnih peći I kotlova. Promaja dimnjaka mora biti od 12 – 14 Pa.

Da li je potrebna električna energija za rad peći i kolika je potrošnja?

Električna energija je potrebna za rad peći, jer sem elektronike u sebi ima par motora, električni upaljač i kod peći sa kotlom, pumpu. Prosečna potrošnja struje je oko 100W na sat.

Šta treba da podešava korisnik peći na pelet?

Korisnik može podesiti:

  • Temperature ambijenta (prostorije u kojoj se peć nalazi),
  • Temperature vode u kotlu (kod peći sa kotlom),
  • Snagu peći.

Peć po dostizanju podešene temperature (vode ili ambijenta) smanjuje snagu rada i ulazi u režim modulacije (rad sa minimalnom snagom – održavanje plamena) ili ulazi u Stand-By (stanje pripravnosti) a vraća se u stanje normalnog rada kada te temperature opadnu.

Može li se podešavati da se peć sama pali i gasi u određeno vreme?

Može. I to nekoliko puta u toku dana. Kod svih BLIST peći može se podesiti HRONO sat, 3 vremena paljenja i gašenja za svaki dan posebno, za celu nedelju i za vikend u neko drugo vreme, a opciono se može poručiti WIFI upravljač, tako da se može kontrolisati rad peći putem aplikacije sa Vašeg smart mobilnog telefona.

Da li je potrebno čišćenje peći na pelet?

Da. Obavezno je i redovno se mora čistiti prema uputstvu koje daje proizvođač peći. Idealno je da se komora čisti pre svakog startovanja rada kotla / peći dok je isti hladan. Održavanje peći na pelet je jedna od najbitnijih stvari za ispravno I neometano funkcionisanje peći. Održavanje se može podeliti na dnevno, nedeljno, čišćenje po potrebi i na kraju sezone (jednom godišnje).

  • U dnevno čišćenje spada čišćenje, odnosno usisavanje: ložišta i komore za sagorevanje, gornje pepeljare, gornje dimne komore (povlačebnje dugmeta sa mehanizmom) i turbulatora (kružne pločice ukloniti sa plotne, zakačiti ključem držače turbulatora I protresti nekoliko puta).
  • U nedeljno čišćenje spada čišćenje: dimnih cevi u komori (čeličnom četkom), donje posude za pepeo, magacina za pelet.
  • Čišćenje po potrebi obuhvata čišćenje: stakla (hladnog), magacin za pelet (usisavanje) I čišćenje „T“ račve (četkom, po potrebi, ali na kraju sezone obavezno).
  • Godišnji servis obavlja ovlašćeni serviser i on obuhvata čišćenje: gareži nakupljene ispod poklopca kotla dimnih gasova, čišćenje motora izduvnih gasova I provera svih sklopova peći.

Da li se stvara kondezacija u dimnim cevima zbog niske temperature izlaznih gasova?

Kondezacija se može javiti. Da ne bi došlo do kondezacije potrebno je dimne cevi idimnjak dobro izolovati, posebno u delu gde izlaze spolja, van objekta I gde se intezivno hlade dimni gasovi.

Koje su očekivane temperature izlaznih dimnih gasova?

Radna temperatura na maksimalnoj snazi, u zavisnosti od modela, kreće se od 80ºC do 160ºC kod peći sa kotlom i od 170ºC – 230ºC kod vazdušnih peći na pelet.

Top