Šta treba znati prilikom postavljanja peći ili kamina?

  • Mesto postavljanja mora biti horizontalno i mora imati odgovarajuću nosivost,
  • Peć se ne sme postaviti blizu zapaljivih (drvenih, tekstilnih, plastičnih i sl.) delova nameštaja, kao ni blizu rashladnih uređaja (minimalno rastojanje pogledati u tehničkom uputstvu peći),
  • Ako se peć postavlja na pod napravljen od zapaljivih materijala (drvo, itison, derivati, plastike i sl.) neophodno je pod zaštititi limenom pločom širine min. 30cm sa bočnih strana peći, i min. 50cm sa prednje strane peći. Cev za odvod dimnih gasova mora biti udaljena od zapaljivih predmeta min. 40cm.
  • Na mestu gde je peć postavljena mora biti obezbeđen pristup za nesmetano čišćenje peći, dimnjaka i dimnih cevi.

Kakav dimnjak treba da posedujem kako bi se zadovoljili uslovi za besprekoran rad peći ili kamina?

Peć se postavlja na dimnjak čija visina mora biti min. 6m, a prečnik 120-150mm kod samostojećih peći, odnosno 140-160mm kod kamina i etažnih peći.. Ako je na isti dimnjak priključeno više peći, vertikalno rastojanje između tih priključaka mora biti min. 2m. Dimnjak treba da viri iznad vrha krova min. 50cm. Takođe, treba obratiti pažnju na to da priključne cevi za dimnjak ne štrče u presek dimnjaka, kao i da mesto priključenja dimnih cevi na dimnjak mora biti dobro zaptiveno. Maksimalna dužina horizontalnog dela instalacije dimnih cevi je 0,5m, i ne sme se postaviti više od 2 krivine pre ulaska u dimnjak.

Da bi  peć ispravno radila, neophodan potisni pritisak (promaja u dimnjaku) treba da iznosi 10 ÷ 12 Pa za samostojeće peći, odnosno 12 ÷ 14 Pa za kamine i etažne peći.

Zašto je potrebno imati ulaz svežeg vazduha?

Svež vazduh je neophodan za sagorevanje goriva i ispravno funkcionisanje peći, pa je u prostoriji gde je peć postavljena  neophodno obezbediti da uvek bude dovoljno (svežeg) vazduha. Ventilatore, aspiratore pare i slične uređaje koji izvlače vazduh iz prostorije ne bi trebalo postavljati u istu prostoriju gde je postavljena i peć. Ako je to slučaj ili ako su vrata i prozori hermetički zatvoreni onda se po potrebi mora dovesti spolja vazduh za sagorevanje. U tom slučaju je pre postavljanja peći neophodno konsultovati se sa nadležnom (dimničarskom) organizacijom. Ukoliko se ne obezbedi dovoljna količina vazduha za sagorevanje, gorivo u peći neće sagorevati u potpunosti i prostorija u kojoj se nalazi peć može postati zagađena nezdravim i opasnim gasovima!

Na šta treba obratiti pažnju prilikom prvog loženja?

Prvih 8-10 sati (1-2 dana) loženja peć ložite postepeno i ne sa punim kapacitetom kako bi se materijal prilagodio visokim temperaturama. Termotporna boja na peći će se u potpunosti formirati (očvrsnuti) nakon prvih 2-3 sata loženja peći. Za to vreme molimo Vas da ne pipate farbu i ne stavljate ništa na peć, kako bi se izbegla oštećenja farbe. U toku prvih 15-30 min. loženja, peć može emitovati neprijatan miris i dim, pa za to vreme prozori sobe gde se nalazi peć treba da budu otvoreni.

Čađ i crnilo na staklu, zašto se to dešava?

To je znak da sagorevanje nije dobro. Čađ nastaje ukoliko su drva previše vlažna ili nema dovoljno vazduha u peći / kaminu. Podesiti regulator ulaska vazduha kako bi se sprečio ovaj problem.‚

Koje gorivo koristiti prilikom loženja peći i kamina?

Jačina sagorevanja zavisi od vrste i kvaliteta korišćenog goriva. Preporučuje se upotreba suvih drvenih cepanica, kao i niskokaloričnog uglja (sve osim koksa i kamenog uglja).

Kako i koliko često se vrši čišćenje i održavanje peći i kamina?

– Pepeljaru treba redovno prazniti.

– Peć povremeno čistiti od ostataka nesagorelih materija i čađi. Čiste unutrašnje površine u peći garantuju ekonomičan rad peći. Preporučuje se da očistite peć jednom mesečno ili češće u slučaju velike zaprljanosti i ostataka nesagorelih materija u ložištu peći.

– Nakon svake grejne sezone potrebno je peć, dimne cevi i dimnjak temeljno očistiiti od čađi i drugih ostataka nesagorelih materija. U vansezoni, dok se peć ne koristi, ostavite regulator ulaznog vazduha i regulator izlaznih dimnih gasova u  maksimalno otvoren položaj da bi ste omogućili cirkulaciju vazduha unutar peći, ovim se sprečava pojava kondenza unutar peći.

– Staklo na vratima peći čistiite redovno sa mekom krpom. Spoljašnjost peći čistiite sa mekom krpom i nemojte koristiti abrazivna i druga agresivna hemijska sredstva jer ona mogu oštetiti farbu. Peć čistite samo kada je hladna.

Sigurnosne napomene – oprez!

– Staklo na peći u zagrejanom stanju se ne sme polivati vodom niti čistiti mokrom krpom. U suprotnom može doći do pucanja stakla.

– Veoma hladne objekte ne bi trebalo stavljati na gornju plotnu kada je u zagrejanom stanju. U suprotnom može doći do pucanja plotne.

– Zabranjeno je koristititi gas, alkohol ili bilo kakvo drugo tečno zapaljivo sredstvo/gorivo.

– Prilikom upotrebe pojedini delovi peći mogu dostići veoma visoke temperature, zato je potreban oprez prilikom korišćenja peći. Ne dozvolite deci da se igraju blizu peći, niti da rukuju njom.

– Nije dozvoljeno vršiti bilo kakve strukturne promene na peći bez dozvole proizvođača.

Top